top of page

body landscapes no. 2

2018

sơn dầu trên vải

130 x 130 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page