(c)over the sun no. 2

2018

sơn dầu trên vải

160 x 160 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan: