top of page

chaos no. 1 

2018

sơn dầu trên vải

190 x 200 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page