chaos no. 2

2018

sơn dầu trên vải

190 x 200 cm

độc bản

 

những tác phẩm liên quan: