top of page

chaos no. 3

2018

sơn dầu trên vải

190 x 200 cm

độc bản

 

những tác phẩm liên quan:

bottom of page