chaos no. 4

2019

oil on canvas

160 x 200 cm

unique

 

những tác phẩm liên quan: