top of page

cherished moment

2018

sơn dầu trên vải

130 x 130 cm

độc bản

 

những tác phẩm liên quan:

bottom of page