chi tiết tác phẩm 'Silver Room,'

sắp đặt theo đặc thù địa điểm

2016-2018

bạc, đá, gỗ, tre, thạch anh

trắng, dây thừng, màu vẽ

1,620 x 1,490 x 600 cm

tác phẩm thuộc bộ sưu tập tư

nhân Château La Coste

(Aix-en-Provence, Pháp)

bản quyền hình ảnh thuộc

Phạm Anh Huy và nghệ sĩ

cliffhanger

 

we all think

we think about our life,

our path,

our universe.

Sometimes our thoughts

turn into decisions,

action, 

change.

Yet with a single twist of fate,

We are again left at a cliffhanger.

Now, what comes next?

Here, we get questioned

by our brain

But heart knows

what's the answer.

- tt. n 2018

chia sẻ trang này:

  • Facebook
  • Twitter

những hình ảnh liên quan:

để tải bài viết về dự án 'Silver Room', vui lòng truy cập link này:

để xem phác thảo tác phẩm 'Silver Room'

vui lòng truy câp link này

Logo