(c)over the sun no. 3

2019

sơn dầu trên vải

160 x 200 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan: