top of page

dawn of a storm no. 2

2019

sơn dầu trên vải

160 x 200 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page