floating mountains no. 1

2018

sơn dầu trên vải

160 x 160 cm

độc bản

 

những tác phẩm liên quan: