top of page

lilac sky no. 3

2018​

sơn dầu trên vải

160 x 160 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page