chi tiết tác phẩm 'Silver Room,'

sắp đặt theo đặc thù địa điểm

2016-2018

bạc, đá, gỗ, tre, thạch anh

trắng, dây thừng, màu vẽ

1,620 x 1,490 x 600 cm

tác phẩm thuộc bộ sưu tập tư

nhân Château La Coste

(Aix-en-Provence, Pháp)

bản quyền hình ảnh thuộc Phạm Anh Huy

living species

trees - the living species:
function,

feed,
and grow


and even as they

wither away,
the shadows of their life
are forever cast into the

trunks,
branches,
and roots.


no matter how viciously

they're made - erased 

by history,

storms,

and heavy rain,


each tree will guard its

own story,
with every

crack,

line, 

and scratch


for each year

it has lived,

it will breathe.

- tt. n 2018

chia sẻ trang này:

  • Facebook
  • Twitter

những hình ảnh liên quan:

để tải bài viết về dự án 'Silver Room', vui lòng truy cập link này:

để xem phác thảo tác phẩm 'Silver Room' vui lòng truy câp link này

Logo