top of page

Vi diệu #3

2019

sơn dầu trên vải

119 x 90 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page