chi tiết tác phẩm 'Silver Room,'

sắp đặt theo đặc thù địa điểm

2016-2018

bạc, đá, gỗ, tre, thạch anh

trắng, dây thừng, màu vẽ

1,620 x 1,490 x 600 cm

tác phẩm thuộc bộ sưu tập tư

nhân Château La Coste

(Aix-en-Provence, Pháp)

bản quyền hình ảnh thuộc Phạm Anh Huy

memories

a flutter of  the mind trickles
it's way down the walls
a hall where it glistens,
whispering forgotten memories
some are new,
fresh,
flawless,
others are scarred,
faded,
no longer sparkling.
days turn into months,
months into years.
the flutter keeps fighting
its way into the mind,
covering visions that came before itself,
blowing out
each other’s silver fire, 
layers and layers of happiness,
sadness,
anger.

memories over memories.

- tt. n 2018

chia sẻ trang này:

  • Facebook
  • Twitter

những hình ảnh liên quan:

để tải bài viết về dự án 'Silver Room', vui lòng truy cập link này:

để xem phác thảo tác phẩm 'Silver Room' vui lòng truy câp link này

Logo