trung thu số. 3

2018

sơn dầu trên vải

120 x 180 cm

độc bản

 

những tác phẩm liên quan: