mid-autumn no. 4

2018

sơn dầu trên vải

120 x 180 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan: