top of page

mid-autumn no. 5

2018

sơn dầu trên vải

120 x 180 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page