top of page

shattered horizons no. 1

2019​

sơn dầu trên vải

160 x 320 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page