top of page

shattered horizons no. 3

2019

sơn dầu trên vải

320 x 160 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page