top of page

shattered horizons no. 5

2019

sơn dầu trên vải

100 x 200 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page