top of page

shattered horizons no. 7

2019​

sơn dầu trên vải

100 x 200 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page