chi tiết tác phẩm 'Silver Room,'

sắp đặt theo đặc thù địa điểm

2016-2018

bạc, đá, gỗ, tre, thạch anh

trắng, dây thừng, màu vẽ

1,620 x 1,490 x 600 cm

tác phẩm thuộc bộ sưu tập tư

nhân Château La Coste

(Aix-en-Provence, Pháp)

bản quyền hình ảnh thuộc Phạm Anh Huy

silver room

 

in a forest that is scattered
in the name of one's art,
stands a stoic bamboo house,
dedicated to the heart,


its hands stretching out,
piercing the sky.
whilst its silver complexity
is blinding the eye.


an enigma, it holds
in the darkness of grip
a crystal is hidden

in its echoing pits.


its rays bursting out
from the cave,

in the morn.
abandoned,
in green,
in the breeze, 

in the storm.

- tt. n 2018

chia sẻ trang này:
  • Facebook
  • Twitter

những hình ảnh liên quan:

để tải bài viết về dự án 'Silver Room', vui lòng truy cập link này:

để xem phác thảo tác phẩm 'Silver Room'

vui lòng truy câp link này

Logo