top of page
phác thảo của 'Silver Room'
2016
từ 210 × 297 mm
đến 148 x 210 mm
bút mực, bút dạ,
bút chì trên giấy
độc bản
chia sẻ  trang này:
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page