chia sẻ trang này:
  • Facebook
  • Twitter

chi tiết tác phẩm 'Silver Room,'

sắp đặt theo đặc thù địa điểm

 

2016-2018

bạc, đá, gỗ, tre, thạch anh

trắng, dây thừng, màu vẽ

1,620 x 1,490 x 600 cm

tác phẩm thuộc bộ sưu tập tư

nhân Château La Coste

(Aix-en-Provence, Pháp)

bản quyền hình ảnh thuộc Phạm Anh Huy

a single outline

when i lock myself away

in a room, so dark.

it's just me

and my thoughts,
circling through

in an artistic,

gentle manner.
an idea can spark life,

illuminating

the space around it

in a single outline,

that spreads its wings

until it sees the light.

 

but in the end,

there is

one remaining thought
that shines the brightest
in the gloom

of the room

that is the mind.

- tt. n 2018

những hình ảnh liên quan:

để tải bài viết về dự án 'Silver Room',

vui lòng truy cập link này:

để xem phác thảo tác phẩm 'Silver Room' vui lòng truy câp link này
Logo