verticle skylines no. 2

2019

sơn dầu trên vải

200 x 100 cm 

độc bản

những tác phẩm liên quan: