Xanh Ấm #2

2019

sơn dầu trên vải

119 x 119 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

Logo